Foto Akty

Nude act, free photo gallery - fotoakty, akt, glamour

Prehlasujem, že:
1. mám viac ako osemnásť (18) rokov 2. pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica dospelosti stanovená odlišne od Slovenskej Republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky dospelosti a možnosti vstupu na uvedené stránky 3. súhlasím z použitím sexuálne orientovaného materálu pre svoju osobnú potrebu, a to v súkromí, sexuálne orientované materiály ma neurážajú, nepohoršujú a na uvedené stránky vstupujem dobrovoľne 4. budem si vyberať a používať iba a výhradne také materiály, ktoré neporušujú zákony štátu, v ktorom sa nachádzam 5. neposkytnem ani nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na týchto stránkach osobám mladším 18 rokov ani iným osobám, ktoré nespĺňaju všetky podmienky uvedené v tomto prehlásení
1. I have more than eighteen (18) years 2. If you are in the State in which the threshold of maturity set differently from the Slovak Republic, confirms that it fulfills all the conditions of maturity and the possibility to enter that page 3. Agree on the use of sexually oriented MATERIALS for their personal use, not private, sexually oriented materials do not insult me, offended and pages listed voluntary admission 4. I’ll collect and use only, and only those materials that do not violate the laws of the State in which they are located 5. not disclose nor indirectly does not allow access to materials obtained on this website to persons under eighteen years or other persons who do not fulfill all the conditions set out in this statement
Súhlasím - I agree